תקנון האתר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר – angeldesign.co.il

ברוכים הבאים לאתר angeldesign.co.il המשמש כאתר למידע וקניה בתחום העיצוב גרפי, בניית אתרים, שיווק, פרסום, צילום ועריכה.
בעל האתר ומפעילו הוא אלה גונין, ת"ז 327280632 להלן: ("האתר" ו/או "מפעילת האתר").
1 .תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו
(כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
2 .כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו,
כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו
חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל
שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
3 .השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר
מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או
מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
4 .הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
5 .כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
6 .האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים, תוכן והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך
בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.
7 .הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם
לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
8 .האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת
וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות
לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר.
9 .כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר
בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
10 .הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע
את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור בכתב מראש לביצוע הפעולות באתר.
11 .השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל ומדינות שונות המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת
האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן ניתן גם באמצעות אפליקציית הוידיאו "זום, וואטסאפ" למדינות שונות לעיל ולהלן:
("אזור השירות").
12 .על מנת לבצע רכישה ו/או תיאום טלפוני דרך האתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק
פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
13 .הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת
האתר.
14 .תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר.

ביצוע הזמנה
15 .בביצוע הזמנה טלפונית/דרך האתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני
ומספר טלפון. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת
מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
16 .במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע
הפעולה בגין עלות השירות הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
17 .עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי
על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל
הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת
השלמת הליך ההזמנה.
18 .יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים
להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש
הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני ו/או
הודעות SMS/וואטסאפ בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
19 .ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום
ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות
הלקוחות.
20 .המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
21 .יובהר ויודגש, משלוח הודעת בכל אמצעי תקשרות בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר
אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי
רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים
ראיה לכאורה.
22 .פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר, בהתאם לאמור סעיפים 15 ו-
16 לתנאי השימוש יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
23 .במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור
אמצעי תשלום אחר.
24 .בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר או/ו השירות המבוקש אכן
קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר
אכן קיים במלאי). היה והמוצר או/ו שירות אינו קיים במלאי, תבוטל או תוחלף ההזמנה, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לבטל
את ההזמנה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי
האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה
מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצב ים בהם על אף שפריט מסוים מופיע באתר כקיים במלאי, בפועל אותו
פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.

25 .ביטול ו/או שינוי שירות או/ו חבילת שירות יש לבצע בהתראה של עד 48 שעות לאחר ביצוע ואישור ההזמנה, את ההודעה על הביטול ו/או שינוי
יש לבצע באמצעות שיחה טלפונית או/ו וואטסאפ או/ו הודעת דוא״ל למפעיל האתר.
26 .ככל והלקוח לא יעדכן את מפעיל האתר על ביטול ו/או שינוי שירותאו/ו חבילת שירות, לא יהיה זכאי להחזר כספי.

אספקת מוצרים ושירותים
27 .מפעיל האתר מתחייב, כי יינתן ללקוח הסבר אודות השירותים של מפעיל האתר ועל תהליך העבודה בין הצדדים.
28 .מפעיל האתר יספק את שירותיו ללקוח בהתאם למסוכם בין הצדדים.
29 .שעות פעילות מפעיל האתר הינם בימים ב׳,ג׳ ו- ה׳ בין השעות 11:00-17:00.
30 .הפגישות אשר יערכו בין מפעיל האתר ובין הלקוח יכולות להתקיים בכל מקום או מרחוק(וואטסאפ/זום) אשר יוסכם עליו בין הצדדים, אך
יובהר, כי ככל והפגישה תיערך לא מרחוק וברדיוס של כ-15 ק"מ מהעיר שדרות יגבה סך של 50 ₪ עבור הגעה לפגישה. ככל
והפגישה תיערך ברדיוס שיעלה על 15 ק"מ משדרות ולא יעלה על 30 ק"מ, יגבה סך של 100 ₪ מהלקוח.
31. זמני הפגישה הינם כמפורט להלן ובתיאום מול הלקוח:
מפגש ראשון – 90-45 דקות.
מפגש אחרון/הסברה – 45-15 דקות.
32 . חבילות שירות בניית אתרים:

חבילות בניית אתרים: ״כרטיס ביקור דיגטלי״
ללא דומיין אישי אלה תחת דומיין העסק
(לדוגמא: avi.angeldesign.co.il
avi – שם העסק)
אחסון:
אחסון לשנה
עד 150 מגה אחסון
תעבורה חודשית עד 500 מגה
גיבוי אתר אחת ל-6 חודשים

*לאחר שנה עלות אחסון – 500 ש״ח

חבילות בניית אתרים: ״אתר תדמית״
דומיין ו- SSL לשנה
אחסון:
אחסון לשנה
עד 300 מגה אחסון
תעבורה חודשית עד 1 ג׳יגה
גיבוי אתר אחת ל-3 חודשים
עד 10 תיבות דוא״ל

*לאחר שנה עלות דומיין SSL ואחסון – 650 ש״ח

חבילות בניית אתרים: ״חנות אינטרנטית״
חיבור אתר לדומיין
דומיין ו- SSL לשנה
אחסון:
אחסון לשנה
עד 500 מגה אחסון
תעבורה חודשית עד 1 ג׳יגה
גיבוי אתר אחת ל-חודש!!!
עד 50 תיבות דוא״ל

*לאחר שנה עלות דומיין SSL ואחסון – 750 ש״ח

33 . סקיצה ראשונית לאתר או עיצוב לוגו תימסר כ- 14 ימי עבודה לאחר התשלום הראשון, לאחר אישור הסקיצה ינתן עוד כ -14 ימי עבודה לצורך בנייה ותכנות האתר או לוגו. ינתנו 2 סקיצות ללוגו ו-3 סבבי תיקוני אלה אם צויין אחרת בחבילות או/ו הצעת מחיר. הכנת התכנים באחריות הלקוח. תיקונים ושינויים נוספים, או במידה ויוחלט על כיוון עיצובי חדש שהלקוח ידרוש , יתכן ויביאו לעדכון העלויות הנקובות להלן, ע"פ שכר עבודה לפי שעה (150 ₪ לשעת עבודה).
תחילת העבודה תהיה לאחר קבלת תשלום המקדמה 500 ש״ח או 50% מהעסקה הנמוך מבינהם, או סכום מלא. העבודה תחולק ל -3 שלבים ( שלב העיצוב, שלב התכנות, שלב סופי). הערות כלליות:
עיצוב גרפי – קבצים שימסרו ללקוח בסיום התהליך: PNG ,JPG ,JPEG ,PDF הצעות המוצגות באתר אינה כוללת הדפסה, רכישת תמונות, טיפול ותיקון תמונות ואינה כוללת קופירייטינג ועריכת תוכן (אלה אם צויין אחרת).
הריני מתחייבת בזאת לשמור על סודיות המוצר וכן על כל החומרים והפרטים שיועברו אלי.
הריני שומרת לעצמי את הזכות לכלול את העבודה בתיק העבודות שלי אני שומרת לעצמי את הזכות להוסיף קרדיט בתחתית / צד האתר / פוסט / מודעה / קאבר את הכיתוב הבא " האתר או / ו עוצב או / ו נבנה על ידי Angel Design – Design without borders " או / ו לוגו עם קישור ולהוסיף את האתר / פוסט / מודעה / קאבר או כל פרט אחר שנעשה לתיק העבודות שלי ללקוח לא ניתנת הזכות להסיר קרדיט זה ללא אישור מפורש בכתב ממני.
עיצוב אתר:
האתר יעוצב באמצעות Pro Elementor – (מערכת עיצוב ידידותית ומתקדמת) אך לא ינתן אישור לשימוש באלמנטור פרו לאחר סיום בניית האתר אלה אם צויין אחרת (הלקוח מצהיר כי כל החומרים שהוא יעביר לטובת בניית האתר שייכים לו. האתר יבנה על בסיס פלטפורמט וורדפרס.
במידה והלקוח העביר אלי תוכן שלא שייך לו – זה נעשה ללא ידיעתי והלקוח נושא באחריות על פגיעה בזכויות היוצרים.
אבטחת מידע, נגישות ותקנון, מדיניות ופרטיות באתר באחריות הלקוח בלבד (ניתן להוסיף שירותים אלה בתוספת תשלום ובתיאום מול בית העסק).
במקרה של עיכוב חריג / ביטול העבודה מצד הלקוח, הריני שומרת לעצמי את הזכות לדרוש תשלום עבור שעות העבודה / העבודה שנעשתה ובהתאם לתקנון.
34 .על מנת שהשירות והייעוץ אשר מסופקים על ידי מפעיל האתר יהיו אפקטיביים על הלקוח לשתף פעולה באופן מלא
תוך הקפדה על גילוי נאות, עמידה בתוכנית ולוח הזמנים.
35 .במקרה של כוח עליון ו/או סגר עקב נגיף הקורונה או כל נגיף אחר אשר מונע את קיום התחייבות הספקת
המוצרים או/ו שירות, לא תהא ללקוח כל טענה והמוצר יסופק עם הסרת ההגבלה/סגר.

אחריות
36 .האתר יפרסם תכנים בלעדיים שלו. התכנים כמו כן כל המידע המופיע או הזמין או כל קישור לאתר ניתן לשימוש
בכפוף לתנאי השימוש ומובאים כמו שהם (IS AS (וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים
ועשויים להיות לא מדויקים.
37 .מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר,
הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, מפעילת
האתר לא תהיה אחראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
38 .המידע הניתן באתר ובקישורים הנמצאים באתר, הינו בגדר מידע כללי המוגש כשירות לציבור בלבד.

39
.40
41 .בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי מפעיל האתר.
42 .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך
מוזמן לפנות בדואר האלקטרוני בכתובת support@angeldesign.co.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך
עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת
קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.
מדיניות החזרות החלפות וביטולי עסקה
43 .האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981( להלן: "החוק"(.
44 .על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה או באמצעות
העברה בנקאית לחשבון בנק של המזמין. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים :
45 .ביטול ההזמנה כרוך בעמלת דמי טיפול של %5 או 100 ,₪ הזול מבניהם. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
46 .במקרה של ביטול עסקה לאחר אספקה חלקית של השירותים או/ו לאחר תחילת ביצועם יינתן זיכוי כספי יחסי ביחס לשירות אותו קיבל הלקוח ובהתאם לסעיף 33,
ו-%5 דמי ביטול.
47 .לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
48 .הודעה על ביטול עסקה או שינוי/החלפת מוצר תתבצע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. דוא״ל –support@angeldesign.co.il
ב. בטלפון מספר – 050-444-0882
49 .בכל מקרה שלקוח יהיה מעוניין להחליף מוצר או/ו שירות במוצר אחר, יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו.

קנין רוחני
50 .מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה,
יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות ספקי האומנות בלבד. אין
להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
51 .אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשנות, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
52 .דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' – הם כולם רכושה של מפעילת
האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,
לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית
של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשנות או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים
המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי
להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של
צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

הפסקת הפעילות באתר

53 .האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול
הזמנה של לקוח.
54 .במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
55 .ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מח יר שגוי ו/או
כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת
הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
שונות
56 .תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כגון:
טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'(. הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי
תקשורת אחר.
57 .האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על
פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת
התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
58 .האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו,
בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
59 .כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור
בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
60 .במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא
יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
61 .בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבי ן הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם
ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים או/ו שירותים באמצעות האתר, לרבות
ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
62 .על כל שינוי של איזו מהוראות תקנון זה מפעילת האתר מתחייבת לעדכן 30 ימים לפני השינוי.
63 .המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
64 .הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה
לבית משפט המחוזי בתל אביב.

דילוג לתוכן